1. Administratorem danych jest BE YOURSELF EWELINA BONIEK z siedzibą w Toruniu, ul. Poznańska 182/44, 87-100 Toruń (Usługodawca jest jednocześnie Administratorem danych klientów). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia następujących usług drogą elektroniczną: założenia i utrzymania konta Klienta w Sklepie www.beyourselfbox.pl, obsługi składanych za jego pośrednictwem zamówień, a jeżeli została wyrażana dodatkowa zgoda – również w celu otrzymywania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z usługi i dokonywania zakupów.

3. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie www.beyourselfbox.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 

4. W trosce o bezpieczeństwo danych używamy m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

5. Dane osobowe przetwarzane są: 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych 

zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, 

w zakresie i celu niezbędnym do zarejestrowania się na stronie, zawarcia umowy oraz dokonania rozliczeń i dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru 

w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu tożsamym ze zgodą wyrażoną podczas zapisywania się na newsletter

6. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Przekazujemy tylko niezbędne dane potrzebne do skutecznej realizacji dostawy - imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail w wypadku dostawy do Paczkomatu

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.

W przypadku Klienta, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, Administrator udostępnia podmiotowi pośredniczącemu w dystrybucji newslettera dane niezbędne do jego wysyłki.

7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@beyourselfbox.pl. Usunięcie danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy (krajowe, unijne, prawa międzynarodowego) obligują nas do retencji danych. 

10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania lub w celu wypełnienia obowiązków spoczywających na administratorze wynikających z przepisów prawa – przepisy o rachunkowości).